Banner Default Image

Rheolwr Comisiynu ac Ansawdd

Go back
 • Location:

  Wales

 • Sector:

  Public Sector & Not-for-Profit

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  £55460.00 - £59000 per annum + Remote working

 • Contact:

  Hannah Welfoot

 • Email:

  hannah.welfoot@yolkrecruitment.com

 • Job ref:

  BBBH35910

 • Published:

  17 days ago

 • Expiry date:

  02 June 2024

Cwmni newydd yw Adnodd sydd wedi ei greu gan Lywodraeth Cymru i sicrhau fod dysgwyr ac athrawon yn gallu cael mynediad at adnoddau arloesol a dwyieithog o'r safon uchaf fydd yn cyfoethogi eu profiad o'r Cwricwlwm i Gymru. Bydd Adnodd yn darparu cyfeiriad strategol ac yn gweithio gydag ymarferwyr a chrewyr cynnwys i gomisiynu a sicrhau ansawdd yr adnoddau addysg a fydd yn helpu dysgwyr i lwyddo.

Mae Yolk Recruitment yn cefnogi Adnodd i recriwtio Rheolwr Comisiynu ac Ansawdd i fapio'r ddarpariaeth a'r galw presennol, ac i arwain ar ddarparu rhaglen gomisiynu a sicrhau ansawdd effeithiol i fynd i'r afael â blaenoriaethau a chyfleoedd a gytunwyd.

Yn Adnodd, byddwch ar flaen y gad o ran trawsnewid argaeledd adnoddau addysgol dwyieithog yng Nghymru. Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle i ddylanwadu'n sylweddol ar sut mae cynnwys addysgol yn cael ei saernïo a'i gyflwyno, gan sicrhau ei fod yn diwallu anghenion amrywiol pob dysgwr ar draws y system. Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i greu gwaddol o brofiadau dysgu cyfoethog a chynhwysol sy'n cefnogi ac yn ysbrydoli addysgwyr a dysgwyr fel ei gilydd.

Bydd y Rheolwr Comisiynu ac Ansawdd yn allweddol i'r gwaith o wireddu gweledigaeth Adnodd a sicrhau bod dysgwyr ac ymarferwyr yn elwa ar adnoddau addysgol dwyieithog eithriadol.

Fel cwmni newydd sbon, mae Adnodd wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad amrywiol a chynhwysol. Felly, waeth beth fo'ch rhywedd, oedran, statws anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, neu ethnigrwydd, mae Adnodd eisiau clywed gennych chi.

Y Rôl

Trwy gydweithio'n effeithiol â phartneriaid strategol, cyhoeddwyr, datblygwyr, ymarferwyr ac arbenigwyr pwnc, byddwch yn comisiynu cynnwys dwyieithog o ansawdd uchel sy'n gynhwysol, yn hygyrch, yn adlewyrchu safbwyntiau a phrofiadau amrywiol, ac yn sicrhau gwerth am arian trwy:

 • Arweinyddiaeth strategol
 • Mapio adnoddau ac asesu anghenion
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid a blaenoriaethu
 • Amrywiaeth a chynhwysiant
 • Cynllunio gweithrediadau a rheoli prosiectau
 • Mesur cynnydd ac adrodd

Gofynion

Bydd gan y Rheolwr Comisiynu ac Ansawdd llwyddiannus y profiad, y cymwysterau a'r priodoleddau canlynol:

 • Mae Cymraeg Canolradd yn hanfodol
 • Comisiynu, datblygu neu sicrhau ansawdd adnoddau addysgol neu brofiad tebyg
 • Rheoli aml-brosiectau yn effeithiol
 • Rheoli contractau a chyflenwyr
 • Y gallu i feddwl yn strategol a chynllunio'n weithredol

Cyflog

 • Cyflog cychwynnol o £55,460
 • Gweithio hyblyg
 • Gwyliau blynyddol o 30 diwrnod + gwyliau cyhoeddus
 • Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • Amrywiaeth o fuddion ychwanegol

Yolk Recruitment yw partner recriwtio unigryw Adnodd. Bydd pob cais felly yn cael ei reoli gan y tîm yn Yolk, gan ddilyn proses deg a thryloyw Adnodd o recriwtio.

x Yolk Recruitment | UK Recruitment | Hiring Manager | Business Owner
x


Looking for top-notch talent?

If you're a business owner or hiring manager, Yolk can help you find your next superstar.

Submit your vacancy below.