Banner Default Image

Rheolwr Profiadau Digidol a Defnyddwyr

Go back
 • Location:

  Wales

 • Sector:

  Public Sector & Not-for-Profit

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Negotiable

 • Contact:

  Luke Cox

 • Email:

  luke.cox@yolkrecruitment.com

 • Job ref:

  BBBH35920

 • Published:

  17 days ago

 • Expiry date:

  02 June 2024

Cwmni newydd yw Adnodd sydd wedi ei greu gan Lywodraeth Cymru i sicrhau fod dysgwyr ac athrawon yn gallu cael mynediad at adnoddau arloesol a dwyieithog o'r safon uchaf fydd yn cyfoethogi eu profiad o'r Cwricwlwm i Gymru. Bydd Adnodd yn darparu cyfeiriad strategol ac yn gweithio gydag ymarferwyr a chrewyr cynnwys i gomisiynu a sicrhau ansawdd yr adnoddau addysg a fydd yn helpu dysgwyr i lwyddo.

Mae Yolk Recruitment yn cefnogi Adnodd i recriwtio Rheolwr Profiadau Digidol a Defnyddwyr i arwain y gwaith o ddatblygu a darparu strategaethau, cynlluniau a phartneriaethau i wella hygyrchedd ac effeithiolrwydd adnoddau addysgol digidol.

Yn Adnodd, byddwch ar flaen y gad o ran trawsnewid argaeledd adnoddau addysgol dwyieithog yng Nghymru. Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle i ddylanwadu'n sylweddol ar sut mae cynnwys addysgol yn cael ei saernïo a'i gyflwyno, gan sicrhau ei fod yn gwneud y mwyaf o dechnoleg i ddiwallu anghenion amrywiol pob dysgwr ar draws y system. Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i greu gwaddol o brofiadau dysgu cyfoethog a chynhwysol sy'n cefnogi ac yn ysbrydoli addysgwyr a dysgwyr fel ei gilydd.

Bydd gan y Rheolwr Profiadau Digidol a Defnyddwyr ran hanfodol yn y gwaith o sicrhau bod dysgwyr ac ymarferwyr yng Nghymru yn cael mynediad teg a hawdd at yr adnoddau digidol dwyieithog gorau posibl.

Fel cwmni newydd sbon, mae Adnodd wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad amrywiol a chynhwysol. Felly, waeth beth fo'ch rhywedd, oedran, statws anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, neu ethnigrwydd, mae Adnodd eisiau clywed gennych chi.

Y Rôl

Rôl eang yw hon sy'n Rheoli Profiadau Digidol a Defnyddwyr gan gynnwys:

 • Strategaeth ddigidol ac arloesedd
 • Dylunio sy'n rhoi'r Defnyddiwr yn y canol
 • Mynediad teg a gwerth am arian
 • Cydweithio ac ymgysylltu â rhanddeiliaid
 • Mesur ac adrodd ar ganlyniadau a chynnydd

Gofynion

Bydd gan y Rheolwr Profiadau Digidol a Defnyddwyr llwyddiannus y profiad, y cymwysterau a'r priodoleddau canlynol:

 • Hyfedredd yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Y gallu i greu ac optimeiddio llwybrau digidol.
 • Y gallu i ddylunio profiad defnyddwyr mewn perthynas ag atebion neu blatfformau
 • Y gallu i reoli rhanddeiliaid
 • Y gallu i feddwl yn strategol a phennu gweledigaeth

Cyflog

Bydd y Rheolwr Profiadau Digidol a Defnyddwyr llwyddiannus yn derbyn y cyflog canlynol:

 • Cyflog cychwynnol o £55,460
 • Gweithio hyblyg
 • Gwyliau blynyddol o 30 diwrnod + gwyliau cyhoeddus
 • Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • Amrywiaeth o fuddion ychwanegol

Yolk Recruitment yw partner recriwtio unigryw Adnodd. Bydd pob cais felly yn cael ei reoli gan y tîm yn Yolk, gan ddilyn proses deg a thryloyw Adnodd o recriwtio.

x Yolk Recruitment | UK Recruitment | Hiring Manager | Business Owner
x


Looking for top-notch talent?

If you're a business owner or hiring manager, Yolk can help you find your next superstar.

Submit your vacancy below.