Banner Default Image

Swyddog Comisiynu ac Ansawdd

Swyddog Comisiynu ac Ansawdd

 • Location

  Cardiff

 • Sector:

  Public Sector & Not-for-Profit

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Up to £31490.00 per annum + Remote working

 • Contact:

  Hannah Welfoot

 • Email:

  hannah.welfoot@yolkrecruitment.com

 • Job ref:

  BBBH36359

 • Published:

  about 1 month ago

 • Expiry date:

  2024-07-21

 • Consultant:

  ConsultantDrop

Swyddog Comisiynu ac Ansawdd

Cwmni newydd yw Adnodd a grëwyd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau mynediad hawdd i bob dysgwr ac athro at adnoddau arloesol, dwyieithog ac o'r ansawdd uchaf i gyfoethogi eu profiad o'r Cwricwlwm i Gymru. Bydd Adnodd yn darparu cyfeiriad strategol ac yn gweithio gydag ymarferwyr a chrewyr cynnwys ar draws y dirwedd addysg i gomisiynu a sicrhau ansawdd yr adnoddau addysg a fydd yn helpu dysgwyr i lwyddo.

Y Cyfle

Mae Yolk Recruitment yn cefnogi Adnodd i recriwtio Swyddog Comisiynu ac Ansawdd a fydd yn gwneud cyfraniad allweddol at genhadaeth Adnodd trwy sicrhau bod adnoddau addysgol yn cael eu comisiynu a'u caffael yn effeithiol a bod modd sicrhau eu hansawdd. Byddwch yn cyfrannu at gynllunio gweithredol ac yn sicrhau bod adnoddau amserol, dwyieithog ac o ansawdd uchel yn cael eu darparu.

Y Rôl

Gan weithio'n ddeinamig mewn tîm traws-swyddogaethol, byddwch yn datblygu ac yn gweithredu strategaethau a chynlluniau ar gyfer comisiynu, sicrhau ansawdd ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a fydd yn sicrhau bod adnoddau dwyieithog, arloesol, hygyrch a chynhwysol o ansawdd uchel yn cael eu darparu'n amserol i ddiwallu anghenion pob dysgwr 3 i 19 oed.

Byddwch yn cefnogi ac yn arwain ar y gwaith o gynllunio, cyflwyno a gwerthuso prosiectau a gweithgareddau comisiynu a sicrhau ansawdd, gan sicrhau cyfranogiad priodol ac effeithiol gan randdeiliaid. Byddwch yn defnyddio'ch menter i ganolbwyntio ar ganlyniadau, cefnogi gwelliant parhaus ac ysgogi rhagoriaeth trwy:

 • Comisiynu Adnoddau a Sicrhau Ansawdd
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid
 • Rheoli Risg, Dadansoddi Data ac Adrodd
 • Diwallu anghenion dysgwyr y presennol a'r dyfodol

Gofynion

Bydd gan y Swyddog Comisiynu ac Ansawdd llwyddiannus y profiad, y cymwysterau a'r priodoleddau canlynol:

 • Mae angen o leiaf Cymraeg ar lefel ganolradd ar gyfer y rôl hon.
 • Gradd berthnasol neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o gomisiynu, caffael neu rolau cysylltiedig.
 • Y gallu i hysbysu, dylanwadu a chydlynu partneriaid a rhanddeiliaid.
 • Yn gyfarwydd â datblygu adnoddau addysgol a sicrhau ansawdd.
 • Profiad o reoli prosiectau a phrosesau sicrhau ansawdd.
 • Angerdd am addysg ac ymrwymiad i ddwyieithrwydd.
 • Chwaraewr tîm da sy'n gallu gweld a gwneud yr hyn sydd ei angen i gyflawni canlyniadau cyffredinol cadarnhaol.

Buddion

Bydd y Swyddog Comisiynu ac Ansawdd llwyddiannus yn derbyn:

 • Cyflog cychwynnol o £31,490
 • Gwyliau blynyddol o 30 diwrnod + gwyliau cyhoeddus + Dydd Gŵyl Dewi
 • Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • Amrywiaeth o fuddion ychwanegol

Dyddiad Cau: 10yb Llun 8ed Gorffennaf 2024

Dyddiad Cyfweliad ac Asesu: Iau 18ed Gorffennaf 2024

Lleoliad Cyfweliad ac Asesu: Yolk Recruitment, The Shell, Anchor Court, Keen Road, Caerdydd, CF24 5JW

Yolk Recruitment yw partner recriwtio egsgliwsif Adnodd ac felly bydd pob cais yn cael ei reoli gan y tîm yn Yolk gan ddilyn proses recriwtio deg a thryloyw Adnodd.

x Yolk Recruitment | UK Recruitment | Hiring Manager | Business Owner
x


Looking for top-notch talent?

If you're a business owner or hiring manager, Yolk can help you find your next superstar.

Submit your vacancy below.